T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง? ดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี
การลดน้ำหนัก+ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาล
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

ดัชนีมวลกาย

(Body Mass Index : BMI)

 

ลดความอ้วน

เพื่อช่วยในการตรวจเช็คว่าคุณอ้วนแล้วหรือยัง? ทางการแพทย์เห็นว่า สัดส่วนระหว่างความสูงกับน้ำหนัก ของบุคคลนั้นๆ น่าจะมีนัยสำคัญที่สามารถนำมาคำนวณหาค่า เพื่อตรวจสอบว่าขณะนี้น้ำหนักของคุณ สมดุลหรือไม่ อันนี้ทางการแพทย์เรียกว่า "ดัชนีมวลกาย" (BODY MASS INDEX - BMI)

 

ในการหาดัชนีมวลกาย สามารถหาได้โดย

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / (ส่วนสูง)^ 2
น้ำหนัก : หน่วยเป็นกิโลกรัม
ส่วนสูง : หน่วยเป็นเมตร

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 155 ซม.

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / (ส่วนสูง)^ 2
ดัชนีมวลกาย = 60 / (1.55) ^2 = 25.39

 

 

ซึ่งเมื่อเราได้ดัชนีมวลกาย (BMI) แล้วก็นำไปเทียบตาราง เพื่อดูว่าค่าของเราตกอยู่ที่ช่วงไหน

 

ชาวอเมริกัน ยุโรป และแอฟริกัน
   
ชาวเอเชีย
 
ต่ำกว่า 18.50
ต่ำกว่าปกติ
   
ต่ำกว่า 18.50
ต่ำกว่าปกติ
 
18.50-23.49
เหมาะสม
   
18.50-22.99
เหมาะสม
 
23.50-28.49
น้ำหนักเกิน
   
23.00-24.99
น้ำหนักเกิน
 
28.50-34.99
อ้วน
   
25.00-29.99
อ้วน
 
35.00-39.99
อ้วนมาก
   
30.00 ขึ้นไป
อ้วนผิดปกติ
 
40.00 ขึ้นไป
อ้วนผิดปกติ
         

 

 

 

จากตัวอย่างข้างต้น BMI 25.39 สำหรับคนไทย (ชาวเอเชีย) ก็จะอยู่ในช่วงของ 25.00-29.99 ซึ่งจัดได้ว่าเข้าข่ายอ้วนแล้ว สำหรับตารางดัชนีมวลกายนี้ สาเหตุ ที่จำเป็นต้องแยกระหว่างชาวอเมริกัน ยุโรป แอฟริกัน และชาวเอเชีย เนื่องจาก คนเอเชียจะมีรูปร่างสรีระที่เล็กกว่าชาวอเมริกัน ยุโรป และแอฟริกันมาก จึงจำเป็น ต้องปรับช่วงของดัชนีมวลกายให้ตรงกับโครงสร้างร่างกายของคนเอเชียเพื่อความถูกต้อง

 

จากข้อมุลดัชนีมวลกาย องค์การอนามัยโลกทำการศึกษาพบว่า คนเอเชียที่มีค่าดัชนี มวลกายมากกว่า 23 เป็นต้นไป จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น หรือแปล ได้ว่า ถ้าคุณน้ำหนักเกิน ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง